کارت کلمات 3
کاربرگ

کارت کلمات 3

حالا که با مفهوم کارت های حافظه آشنا شدید خواهید توانست بازی های بیشتری برای آموزن برخی مفاهیم با فرزند خردسال خود تمرین کنید . در این کاربرگ مفهوم تمرین ما تمیزی و کثیفی و داشتن حس ناامیدی کار خواهید کرد .

موضوع

درس های مرتبط