حروف اضافه 2
کاربرگ

حروف اضافه 2

در این کاربرگ فرزند خردسال شما با مفاهیم جهت ها آشنا خواهد شد. او در حین بازی و رنگ آمیزی و نقاشی کشیدن؛ می تواند جهت ها را به خوبی بیاموزد. بهتر است کودک شما مفاهیم 'کنار'، 'داخل'، 'پایین 'بالا ' را تمرین کند.

موضوع

درس های مرتبط