کارت داستان - 3
کاربرگ

کارت داستان - 3

داستان هفته سوم کارت های شما در مورد مدرسه و گربه و قورباغه می باشد ابتدا در ذهن خود یک داستان بسازید سپس از فرزند خردسال خود بخواهید داستان خود را تعریف کنید و در حین داستان سرایی به او در تکمیل جزئیات کمک کنید .

موضوع

درس های مرتبط