سودوکو ورزشی
کاربرگ

سودوکو ورزشی

اگر فرزند خردسال شما به بازی های ورزشی علاقه دارد این پازل ساده ورزشی سودوکو یک بازی عالی برای ستاره ورزشی کوچک شما خواهد بود که در حین بازی موجب تقویت مهارت های منطقی و تصویر سازی ذهنی برای کودک شما خواهد شد .

موضوع

درس های مرتبط