دریا را نقاشی بکش
کاربرگ

دریا را نقاشی بکش

آیا فرزند خردسال شما می داند در زیر دریا چه می گذرد؟ به کودک خود کمک کنید با استفاده از قدرت تخیل یک داستان از موجودات زیر دریا تعریف کند؛ سپس آنها را در تصویر تمرینی زیر نقاشی کند. این کاربرگ نه تنها برای افزایش مهارت های داستان گویی و توالی رویدادها عالی است، بلکه به ایجاد ارتباط بین کلمات و تصاویر نیز کمک می کند.

موضوع

درس های مرتبط