قوانین خانه ما
کاربرگ

قوانین خانه ما

گاهی قوانین به صورت مخفیانه در زندگی ما حضور دارند درست مانند قوانینی که در هر خانه متفاوت است . در این کاربرگ از فرزند خردسال خود بخواهید چندین قانون برای خود وضع کند و برای آن پوستر درست کند .

موضوع

درس های مرتبط