رنگ پروانه
کاربرگ

رنگ پروانه

آیا کودک خردسال شما می داند که پروانه ها ابتدا کرم بوده اند ؟ با کمک تصویر زیر در کنار رنگ آمیزی کردن به کودک خود در مورد گیاهان و پروانه ها و کرم ها توضیح دهید تا با مفاهیم علوم پایه بیشتر آشنا شود .

موضوع

درس های مرتبط